Σάββατο 23 Ιουνίου 2012

Ἀγρυπνία στὴν Παναγία τὴν Μεγαλομάτα

Τὴν Κυριακή 24 Ἰουνίου 2012 θὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ ἐτήσια ὑπαίθρια Ἀγρυπνία στὰ ἐρείπια τοῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας τῆς Μεγαλομάτας στὴ Μεσαιωνικὴ πολιτεία τῆς Σκιάθου, τὸ Κάστρο. Σὺν Θεῷ θὰ εἶναι ἡ δεύτερη κατὰ σειρὰν Ὑπαίθρια Πανήγυρις μετὰ τὸν καθαρισμὸ τῶν ἐρειπίων ἀπὸ τὶς προσχώσεις. Ἡ Ἀγρυπνία θὰ ἀρχίσει στὶς 8:00μ.μ. μὲ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ὅρθρου τοῦ Ἀκαθίστου, ποὺ τελεῖται κατὰ παράβασιν τῆς Τάξεως, ἰδιαιτέρως τὴν ἡμέρα αὐτὴ, καθὼς ὁ Ναὸς τῆς Παναγίας ἐτιμάτο στὴν ἑορτὴ τοῦ Ἀκαθίστου, καὶ ἀκολούθως θὰ λάβει χώρα ἡ Θεία Λειτουργία. 


Ἀπολυτίκιον Παναγίας Μεγαλομάτας

Ποίημα Ἱεροδιακόνου Νεκταρίου Εὐγενικοῦ


Ἦχος δ᾿. Ταχὺ προκατάλαβε.

ς δῶρον ἀτίμητον ἐν τῇ σῇ νήσῳ σεπτόν,
Εἰκὼν ἡ περίπυστος πηγὴ θαυματων πολλῶν, ἐν
Σκιάθῳ ἀνεύρηται. Ἣν ὡς Μεγαλομάταν, μετ᾿
εὐχῶν θερμοτάτων, πίστει τε καὶ ἐλπίδι, εὐσεβῶς
μελωδοῦμεν, τὴν ὄντως Θεοτόκον καὶ ἀειπάρθενον.